Skoro milion eura za eksproprijaciju zemljišta na kome je sagrađeno PPOV

Opština Tivat na ime eksproprijacije zemljišta privatnim vlasnicima na lokalitetu Klačina na kome je podignuto Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor treba da isplati 917.000 eura. Za te potrebe opština Tivat je nakon sudskih odluka vlasnicima već isplatila 122.388 eura za oko 6.000 kvadrata, a preostalo je da se ekspropriiše 39.761 metara kvadratnih. To je posljedica „Ugovora o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima bez naknade“ kojim je opština Tivat zemljišni kompleks od 45.880 kvadrata ustupila Vladi. Ugovor su 2014. godine potpisali tadašnji predsjednik opštine, aktuelni predsjednik SO Tivat Ivan Novosel i bivši ministar finansija, a sadašnji guverner Centralne banke, Radoje Žugić. Opština Tivat zbog velikog iznosa sredstava potrebnih za eksproprijaciju pokušava da obaveze podijeli sa opštinom Kotor, što Kotorani ne prihvataju. Iako je prošlo preko godinu od predviđenog roka, zbog toga do danas nije formirano zajedničko preduzeće koje bi upravljalo PPOV, niti je riješen problem odlaganja čvrstog otpada.

“PPOV se nalazi na lokaciji koju čine kat.parcele  u K.O.Đuraševići i to: kat.par.1750/9 površine 43.757m2 koju je Vlada prenijela Opštini uz obavezu iste da rješava sve postojeće i buduće sporove po pitanju vlasništva , te kat.parcele 1751/3 i 1751/4 ukupne površine 2.123m2 koje su upisane na opštinu ali sa teretom zabrane otuđenja i opterećenja ( neobilježena imovina ) i mali dio postojećeg puta –kat.par.1757/2. Znači ,ukupna  “sporna” površina iznosi 45.880m2 i za istu Opština nije sprovodila postupak ekspropijacije. U  odnosu na predmetnu lokaciju u toku je nekoliko sudskih postupaka u kojima zemljišno knjižni vlasnici dokazuju vlasništvo i potražuju  naknadu  zbog faktičke eksproprijacije. Ni jedan od tih postupaka nije okončan odnosno tužbeni zahtjev nije preciziran pa se u ovom momentu ne može sa sigurnošću navesti o kojoj je tačno površini riječ ( tužbeni zahtjev se precizira u skladu sa nalazom vještaka geodetske i građevinske struke )“, odgovorili su na pitanja novinara iz Direkcije za imovinu u zastupanje Opštine Tivat. Oni objašnjavaju da se u okviru lokacije nalazi se 80-tak ranijih čestica zemlje, čiju vrijednost je  Uprava za nekretnine 2013.godine procijenila na iznos od 20 eura po kvadratu.

„Po toj cijeni je Opština sa licima koja su dokazala vlasništvo na česticama zemlje u okviru lokacije ( u cjelosti ili na suvlasničkom dijelu ) i prihvatila ponuđenu cijenu od 20 eura i zaključila sporazume o naknadi  pa je vlasnicima isplatila ukupan iznos od 122.388 eura. Radi se o tri katastarske parcele u okviru kojih je 80-tak čestica zemlje ,sve ukupne površine od 45.880m2 . Dosad je isplaćena naknada za površinu od ukupno 6.119m2 , s tim što je ista isplaćena za pet čestica zemlje u cjelosti a za 22 čestice u suvlasničkim djelovima koji se kreću od npr. 3/1440 do 3/4. Preostala sporna površina iznosi ukupno 39.761m2 .

Da li će i kada  za ukupnu preostalu  površinu biti potraživanja ostaje da se vidi, isto zavisi od interesovanja eventualnih vlasnika i njihovih dokaza o vlasništvu, ističu u Direkciji.

 „Ministarstvu finansija obratio se predsjednik Skupštine Opštine Tivat zahtjevom br. 0301-176 od 1.10. 2013. godine kojim traži da se opštini Tivat prenese pravo raspolaganja na nepokretnost-zemljište, površine 43.757 m2, evidentirano na kat.parceli br.1750/9, LN br.982 KO Đuraševići, u svojini Crne Gore –subjekat raspolaganja Vlade Crne Gore, bez naknade, radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnnih voda koji predstavlja dio jedinstvenog kanalizacionog sistema od značaja za opštine Kotor i Tivat, predviđenog Prostorno urbanističkim planom opštine Tivat. U obrazloženju zahtjeva ističe se da shodno navedenom PUP, predmetna parcela ulazi u sastav lokacije predviđene za izgradnju pomenutog postrojenja. Takođe se navodi da je opština Tivat spremna da preuzme rješavanje svih imovinsko pravnih pitanja, na predmetnoj parceli kao i svih o baveza koje nastanu odlukama državnih organa“, ističe se u Ugovoru koji su potpisali Novosel i Žugić.

Članom 4. Ugovora precizirana je tzv. „clausula intabulandi“ u kojoj je navedeno da je „prenosilac saglasan da se bez njegovog daljeg učešća, prisustva, posebnog odobrenja i saglasnosti kod Uprave za nekretnine PJ Tivat, primalac uknjiži kao imalac prava raspolaganja u obimu prava 1/1“.

U nedavnom intervjuu za Radio Tivat i „Dnevne novine“, Novosel je istakao da sredstva za eksproprijaciju zemljišta PPOV nijesu „skandalozna“ i ne mogu „iscrpiti budžet“.

„Opština je do sada isplatila 123.000 eura. To jeste problem, ali nije skandalozno i to ne može iscrpiti finansije Opštine Tivat. U pitanju je velika stavka, ali naravno nije nešto što se ne može izservisirati iz budžeta  i ukoliko se to riješi na kvalitetan način to ne bi trebalo da je kamen o vratu Opštine Tivat“, istakao je Novosel.