Skupština 9. avgusta sa 22 tačke dnevnog reda

Odbornicima lokalne Skupštine danas su podjeljeni pozivi i radni materijali za sjednicu lokalnog Parlamenta koja će se održati 9. avgusta u 9 sati, uz 22 tačke dnevnog reda.

Najintereantnija tačka dnevnog reda je izbor predsjednika opštine. OO DPS Tivta za ovu funkciju predložio je dr Sinišu Kusovca. I ovo Skupštinsko zasijedanje Radio Tivat će direktno prenositi.

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 • usvajanje zapisnika sa XXI  sjednice SO Tivat  –
 1. Predlog Odluke o izboru Predsjednika opštine Tivat
 2. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku opštine Tivat
 3. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju broju potpredsjednika opštine Tivat
 4. Predlog Odluke o organizovanju JU „Centar za kulturu“ Tivat
 5. Odluka o utvrđivanju uvećanja na zaradu zaposlenih u službi zaštite i spašavanja Opštine Tivat
 6. Predlog odluke o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika
 7. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Tivat za period 2018-2019 godina
 8. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem RJ „Azil“ za 2017. godinu
 9. Izvještaj o radu sa finasnsijskim izvješštajem DOO „Brend New Tivat“ za 2017. godinu
 10. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije za 2017 godinu
 11. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2017 godinu
 12. Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period od 01.01-30.06.2018 godine
 13. Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2017 godinu
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora JU Muzej i galerija Tivat
 15. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije
 16. Predlog Odluke o prestanku mandata jednog člana Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
 17. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
 18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu Posl.br P. 1580/14/14
 19. Predlog Odluke o razmjeni kat.parcela 346/1 i 533/3 k.o. Radovići za kat.parcele 199/1,1199/2, i 1199/3 k.o. Gošići
 20. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P 392/18
 21. Predlog odluke o ustanovljavanju služđbenosti radi polaganja kablovsakog voda na kat.parcelama 959/1, 992/1,4881,4893 KO Tivat i kat.parceli 737 KO Donja Lastva
 22. Odbornička pitanja i odgovori