Transport grita u skladu sa svim zakonskim procedurama

Postupajuću po rješenjima Agencije za zaštitu životne sredine, od 16.januara 2018. i dopisom od 18.decembra prošle godine o uklanjaju otpadnog grita i kontaminiranog zemljišta privremeno uskladištenog unutar kompleksa Porto Montenegro, kompanija „Adriatic Marinas“ je angažovala doo „Eko Reciklaža“, za transport materijala do lokacije unutar bivšeg brodogradilišta Bijela, i kompaniju D.S.D. „Valgo Montenegro“, za izvoz otpadnog grita i kontaminiranog zemljišta, saopštili su iz kompanije.

Posao je počeo počeo prošlog ponedeljka, a procjena je da će prevoz do Bijele trajati 30 dana, pod uslovom da ne bude nekih većih prekida radova. Procjenjena količina sakupljenog otpadnog grita i kontaminiranog zemljišta je 5.200 m3 ili 10.000 tona.

Otpadni grit transportuje se kopnenim putem, vozilima sa ADR sertifikatima kompanije firme „Eko Reciklaža“ u Bijelu gdje se skladišti na odvojenoj lokaciji od otpada koji se već nalazi na prostoru bivšeg brodgradilišta. Odatle će se, kako se navodi, morskim putem izvesti do konačne destinacije, deponije Ditecsa Soluciones Medioambientales Centro De Nerva, u Španiji.

Radovi će biti izvedeni u svemu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, Pravilnikom o sadržaju posebne dokumentacije dostavljene uz zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, uvoz i tranzit otpada, klasifikacijske liste otpada, kao i Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njihovom odlaganju i Uredbom Savjeta EEC 1013/2006 o nadzoru i kontroli otpreme otpada unutar i izvan EU.

Veći dio kontaminirang grita i otpadnog zemljista je bio uskladišten u specijalno pripremljenom skladistu (3.500 m3), a ostatak u namjenskim vrećama. Sve je bilo prekriveno vodonepropusnim ceradama kako bi se spriječilo da atmosferske padavine dođu u dodir sa otpadom, kao i da se spriječi raznošenje otpada pod utcajem vjetra, podjetili su iz kompanije i navelida da zbog transporta otpadnog materijala sarađuju sa Agencijom za zastitu zivotne sredine i Upravom za inspekcijske poslove – Odsjek za ekološku inspekciju.