Usvojen završni račun budžeta opštine za 2017.

Svega tri ipo sata trajala je današnja redovna sjednica Skupštine opštine Tivat sa 21 tačkom dnevnog reda. Skupštinsko zasijedanje je Radio Tivat direktno prenosio.

Nakon što je zapisnik sa prethodnog zasijedanja usvojen bez primjedbi, jednoglasno, predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je saopštio da Odbor za društvene djelatnosti nije imao kvorum. Zbog toga je Novosel predložio da se sa dnevnog reda skinu tačke iz nadležnosti ovog Odbora, predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, predlog Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Tivat, predlog Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018-2023. godina, Plan i program JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim planom za ovu godinu i Informacija o realizaciji sredstava opredjeljenih za projekte NVO za 2017. godinu. Ovaj predlog usvojen je jednoglasno, kao što je jednoglasno usvojen i dnevni red sa izmjenama u cjelini.

 

Uz 19 glasova ZA i 3 uzdržana glasa usvojene se odluke o Detalnjom urbanističkom planu Tivat –centar i Detaljnom urbanističkom planu Đuraševići.

Govoreći ispred predlagača, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i  izgradnju objekata, Tamara Furtula je podsjetila da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma od 1. decembra prošle godine obavjestilo Sekretarijat da se u registru važeće planske dokumentacije ne mogu evidentirati i objaviti navedeni DUP-ovi. Iz tog razloga što su planski dokumenti akti temporalnog karaktera i da prestaju da važe istekom vremena na koje su donijeti.

S obzirom da se odluka kojom se produžava  važnost planskih dokumenata donijeta 6.11 2012 godine, odosno 7 mjeseci nakon što su planovi prestali da važe, bilo je potrebno njihovo inoviranje u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, odnosno uskladiti ih sa pravilnikom i kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima što je i inicirano pokretanjem posebnog postupka donošenja planskog dokumenta.

DUP Tivat centar radio je Republički zavod za urbaniszam i projektovanje, a DUP Đuraševići firma Montecep.

S obzirom da Prostorni plan posebne namjene obalnog područja obuhvata DUP Đurašević, Ivan Starčević ispred NVO Matice Boke je tražio da se DUP Đuaraševići skine sa dnevnog reda i da se usvoji nakon donošenja Plana obalnog područja sredinom narednog mjeseca. Njega je zanimalo zašto se ne može sačekati sa donošenjem DUP-a Đuraševići kako bi se uradile funkcionalne izmjene.

„DUP Đuraševići ima manjkavosti, presječen je saobraćajnicom koja značajno limitira investicije na tom području zato treba uraditi izmjene. Nekvalitetno rješenje zadire u funkcionalnost samog plana“, istakao je Starčević navodeći da se time ograničavaju investicije jer se prostor oko saobraćajnica ne može privesti namjeni.

Predlog Matice Boke je da se predlog DUP-a Đuraševići povuče i da se sačeka usvajanje Plana posebne namjene obalnog područja.

Sekretarka Furtula se složila sa Starčevićem da planirana saobraćajnica treba da se izvede, ali ne i da je DUP nekvalitetan. Ona je istakla da se u posebnom postupku za planska dokumentima može vršiti prenamjena stambenih i stambeno poslovnih objekata u objekat turističke namjene i to u okviru postojećih gabarita. To daje mogućnost da se iz jedne namjene prelazi u drugu. DUP omogućava izgradnju, a Plan obalnog područja posebne namjene ne, istakla je Furtula.

Predsjednik Skupštine, Ivan Novosel je rekao da se u tu proceduru ušlo zato što je tim dokumentima istekao rok jer nije blagovremeno  donesena odluka o produženju njihovog važenja. Ministarstvo je konstatovalo da nije produžen rok do 2020.godine pa su se po novom zakonu morale donijeti nove odluke, obrazložio je Novosel

 

Predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2017. godinu izazvao je najveću pažnju odbornika na 20. skupštinskom zasijedanju.

Sekretarka Sekretarijata za za finansije i lokalne javne prihode Rajka Jovićević je istakla da su u 2017. planirali budžet od 18,74 miliona eura, a ostvarili 17,36 miliona što je 92,64 odsto ostvarenja. „Izvršenje je 12,85 miliona što je 68,60 odsto od planiranog. Najniži procenat ostvarenja prihoda imamo kod naknda 72,01 odsto. Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine je 24,56 odsto. Najniži procenat kadd je o izdacima riječ su kod dotacija – 82,84 odsto. Od toga za prečišćivač 22,54 odsto i kapitalni izdaci sq 51,24 odsto ugovorene, a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda 42,72 odsto, izdaci za građevinske objekte 8,76 odsto, oprema za službu zaštite 0 odsto“, naglasila je Jovićevićeva dodajući da su problemi sa izvođačima i tenderskom procedurom doveli do ovih procenata.

Ona je rekla da lokalna uprava može biti zadovoljan sa relaaizacijom budžeta u prošloj godini i da će u ovoj imati bolji rezultat jer trenutno imaju realizaciju prihoda od 50,51 odsto od čega je porez na nepokretnosti realizovan sa 42,51 odsto. Citirajući reviziju nezavinskog revizora ona je istakla da im je opet skrenuta pažnja na obračunate izdatke za neto zarade za decembra 2016. i 11 mjeseci 2017. godine. Rekla je da će preporučeni način biti prilagođen u trenutku kad opština pređe na obračunsko računovodstvo. Dodala je da opština vodi veći broj sudskih sporova sa pravnim i fizičkim licima koji potražuju preko 18 miliona eura i da konačne efekte po budžet nije moguće utvrditi efekte na budžetske rashode.

Odbornik Tivatske akcije Miomir Abović je naglasio da je realizovano 1,6 miliona od planiranih 2,5 miliona eura planirane naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Realizacija prihoda od oko 2.000 eura po osnovu naplate kazni za nepropisno parkirana vozila je za Abovića neopravdano mala, kao i prihodi SD Župa čija je relaizacija 51,6 odsto. „Za službena putovanja, troškove reprezentacije i informatičke usluge potrošili ste svih 120.000 eura. To znači da mnogo službeno putujete i razgovarate i malo radite“, rekao je Abović zaključujući da je realizacija kapitalnog budžeta nešto bolja od 2016. godine ali se od ovog sastava u opštini ne mogu očekivati boljji rezultati.

Predstavnik Matice Boke, Ivan Starčević je ukazao na disproporciju između realizovanih prohoda od poreza na nepokretnost od čak 95 odsto i realizacije infrastrukturnih projekata od 42, 2 odsto. „To govori da su građani revnosni u izmirivanju svojih obaveza, a opština im to ne vraća kroz ulaganje u infrastrukturu“, rekao je Starčević. Naveo je i podatak iz završnog budžeta da je za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ostvareno 219.000 eura u prošloj godini. Koristeći se odredbama zvaničnih državnih uredbi Starčević je rekao da je Matica Boke došla do matematičkih podataka da je na teritoriji Tivta izgrađeno 109,5 hiljada kvadrata izgrađenog građevinskog prostora i dobijeni iznos bi trebao da bude 10,95 miliona eura. Ako se sabere sa tim dug za komunalije Porto Montenegra od 5,6 miliona, Starčević je rekao da to iznosi oko 16 miliona eura što je skoro čitav gradski budžet. Naglasio je da su stanovnici Krtola zbog oštećenog puta od kružnog toga do Radovića, bježanja turista od buke i prašine, štete na privatnim vozilima uputili zvaničan zahtjev opštini da im uplati porez na nepokretnosti 50 odsto. Sterčević je ocijenio da uvođenje nove takse za urbanističko tehniče uslove predstavlja biznis barijeru.

Mirko Kovačević (TA) je objašnjavajući podatke do kojih je došao Starčević objasnio riječima da je to ono što Tivćani žele i zašto glasaju tri puta zaredom.

„Po važećoj odluci kondo hotele smo oslobodili 70 odsto naknada, vile 50 odsto, svi veći turistički objektu imaju oslobađanja naplate komunalija. Tako smo oslobodili one objekte koji prave najveću destrukciju u prostoru. Nova odluka je da se objekti do 500 kvadrata oslobađaju 40 odsto i tako se ide u susret onima koji grade“, rekao je Kovačević dodajući da je u pitanju kratkoročni biznis koji ne stvara radna mjesta. On je istakao da je Tivatska akcija u protekle dvije godine analizirala budžet stavku po stavku i upozoravala na štetne posljedice ali ništa od toga nije imalo efekta.

„Kad se odbiju prenesena sredstva i dotacije Vlade redovni prihodi 2017. bili su oko 9,5 miliona eura, 2016. 10,5 miliona, 2015. oko 9,6 miliona a 2014. oko 10,6 miliona eura. Prema tome iako smo naplaćivali veći porez 2017, iako je u gradu eksplozija gradnje, iako smo imali bolju turističku sezonu prošle godine to se nije odrazilo na prihode, već su oni manji preko milion od 2014. godine“, rekao je Kovačević. Zaključio je da će Tivat za 10 godina ovako završiti bez investicija ako se računaju visoki troškovi sudskih procesa za eksproprijaciju i 18 miliona eura koje se potražuju preko tužbi i da će se pridružiti opštinama kao što su Bijelo Polje i Rožaje.

Budimir Cupara iz grupe birača „Arsenal za Tivat“ je istakao da je učešće kapitalnog budžeta u njegovoj realizaciiji oko 32 odsto i da iznosi 22, 86 odsto ako se izuzmu troškovi eksproprijacije. Upozorio je da isplata bruto zarada zaposlenima u opštini predstavlja čak jednu petinu budžeta. Cupara je istakao da je mali procenat realizacije projekata infrastrukture, i da je od planiranih 1,4 miliona reallizovano ukupno 123.000 eura. On je ponovo pozvao predsjednicu opštine Snežanu Matijević da ne potpisuje odluku o otpisu duga za komunalije Porto Montenegru od 5,6 miliona eura jer po njemu osnovni uslovi nijesu ispoštovani. „I ovaj budžet započeli smo kao razvojni a na kraju godine se pokaže da je dominantno potrošački“, rekao je Cupara dodajući da je nakon isplate po osnovu tužbe od 1,5 milion eura bio nepohodan rebalans budžeta jer taj iznos nije bio planiran budžetom. Istakao je da je slaba realizacija projekata lokalne infrastrukture i da je realizovano 80.000 eura od planiranih 150.000 eura. Upitao je ko je odobrio asfaltiranje ulice u Gornjem Kalimanju prije izgradnje kanalizacionog sistema koja kasni jer lokalna uprava nije uputila pismo namjere Vodakomu iako je kreditnom linijom KFW banke za taj projekat rezervisano 240.000 eura. „Ugrađeni asfalt u ulici je vrlo nekvalitetan, iz njega izbija troskot i moraćemo da je kosimo“, rekao je Cupara.

Mirko Kovačević je ocijenio da je i ovaj budžet potrošački jer se novac troši na „izmišljena radna mjestaa i održavanje glasačke mašinerije“. On je izrazio sumnje u zamah investicija, sem puta od kružnog toka do Radovića zbog velikog pritiska MZ Krtoli i investitora koji su pristali da učestvuju u finansiranju asfaliranja saobraćajnice.

„Pojedinac ima pravo na smoubistvo, ali to nema kolektiv. Kolektivi gotovo nikad ne idu svjesno u samoubistvo. Ipak kad tu odluku kolektiv donese, ne treba ga uvjeravati u suprotno jer je glas naroda, glas Boga. Proces propasti našeg društva došao je u tu fazu kad ne postoji ništa što taj proces ne može vratiti unazad“, rekao je Kovačević dodajući da je TA u protekle 4 godine upozoravala ali da je „jasan put kojim idemo“.

Budimir Cupara postavio je pitanje za dva investitora- Sveti Marko i Montepranzo koji za porez za nepokretnost duguju opštini ukupno oko 2,2 miliona eura. On je upitao zbog čega je UBNOR povlašćena NVO u budžetu i da li će ravnopravno biti raspodijeljena sredstva između dvije boračke organizacije. „Sledeće godine imaćemo veliki problem oko donošenja odluke o budžetu. Da li će nam biti potrebno ovoliko radne snage ako ne reaalizujemo investicije? Ovdje su preči interesi partijskog zapošljavanja“, zaključio je Cupara dodajući da nije zadovoljan realizacijom kapitalnih investicija.

Odgovaraći Ivanu Starčeviću sekretarka Rajka Jovićević je istakla da se komunalije obračunavaju na neto površinu objekata a ne na obračunsku vrijednost. Rekla je da su u stalnoj komunaciji sa Poreskom upravom, da je Sveti Marko izmirio svoja dugovanja 30.maja, a da su Montepranzu blokirali račun i upisali hipoteku na zemljište.

V.d. direktor Direkcije za investicije Bogdan Čučković je rekao da ima napretka u realizaciji kapitalnih investicija. Naglasio je da brojne firme imaju interesovanje za izgradnju druge faze MR 1 puta, da završena jedna faza radova na zgradi CZK, da su u toku radovi na rekonstrukciji zgrade DTV Partizan, i da zbog imovinskih problema kasni dinamika radova na izgradnji ulice u Cacovu.

Oko početka radova na izgradnji kanalizacije u Krašićima prikupljaju saglasnosti za službenost prolaza, a na putu od kružnog toka do Solila u toku je ispitivanje novih cijevi. Čučković je rekao da je opština potpisala ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Lušticom Bej radi asfaltiranja puta i da su oni nosioci kako bi se izbjeglo da opština raspisuju tender za izbor izvođača.

Predlog odluke o završnom računu budžeta odbornici su poslije rasprave usvojili sa 18 glasova za, 4 protiv i 2 uzdržana.

 

Sa 19 glasova za usvojen je predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog  zemljišta sa predloženim amandmanima predsjednice Opštine Snežne Matijević.

Na osnovu Predloga odluke, predsjednica opštine kao Predlagač dokumenta je obrazložila 5 amandmana koji će biti unijeti u dokument. Prvi se odnosi na član 8 stav dva u kojem površinu od 250 m2 treba izmjeniti odnosno da sada iznosi do 500 m2. Drugi amandman se odnosio na član 10 te da u tabeli, a na osnovu predhodnog amandmana, površina do 250 m2 sada iznosi do 500 m2.

Treće, član 11 stav 3, alineja jedan nakon riječi investitor odnosno fizičko lice je dužan da uplati 20 posto utvrđenog iznosa naknade u roku od 7 dana od dana pravosnažnosti rješenja iz čl. 9 Odluke, mijenja se i sada glasi: „što čini ratu za prvu godinu dok preostali dio od 8o posto plaća u naredne dvije godine u godišnjim ratama odpo 40% od ukupne obaveze“.

Četvrti amandman koji je odbornicima predočila predsjednica opštine kao predlagač odnosi se na član 1,1 stav tri, alineja dva gdje piše da investitor odnosno pravno lice je dužan da uplati 50 posto utvrđenog iznosa naknade u roku od 7 dana od dana pravosnažnosti rješenja iz čl. 9 Odluke, mijenja se i sada glasi: „što čini ratu za prvu godinu dok preostali dio od 50 posto plaća u naredne dvije godine u godišnjim rentama od po 25 % od ukupne obaveze“.

Poslednji amandman odnosio se na član 18, stav 1 ili dva. Oni se mijenjaju i postaju stav 1 „za stambeni prostor kojim investitor rješava stambedno pitanje a pod kojim se smatra prostor do 200 metara kvadratnih, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta umanjuje se za 100% za površinu do 100m2 a za preostalu površinu od 100 do 200 m2 naknada se umanjuje za 50 %“.

Nakon što je predsjednica opštine Snežana Matijević obrazložila amandmane predsjednik Skupštine Ivan Novosel je pojasnio da po poslovniku i statutu ima pravo da na samoj sjednici, kao predlagač djeluje amandmanski, da se o njima ne glasa i da ulaze u sastavni dio odluke. Za diskusiju se javio predstavnik Matice Boke Ivan Starčević koji je na početku ustvrdio da su u Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izneseni netačni podaci i pito Da li je usvojen Urbanistički plan Pržna 2 jer koliko on zna taj dokument postoji samo u formi Nacrta. „Mislim da to treba da se makne a vjerovatno da možda postoji još nekih planskih dokumenata koji su u fazi nacrta a stavljeni su u zone“, rekao je Starčević konstatujući da zbog toga odluka nije validna. Za površine od 250 i 500 m2 je pitao da li su to površine po objektu ili investitoru jer, kako kaže, postoje razne egzibicije geodetske ili pravne po kojima jednu parcelu možete podijeliti na više dijelova  što je automatski niža naknada. Smatra da je logičnije „po investitoru“ nego „po objektu“.

Starčević se potom osvrnuo na zone ustvrdivši da ne vidi zašto je cijela krtoljska obala u prvoj A zoni i više je kategorije od porto Montenegra ili obale Brdišta. Po njemu prva A zona ne treba da postoji nego samo prva i da sve objekte treba izravnati objekte po  nekom rangu slični. Na kraju je zapitao da li postoji evidencija o nenaplaćenim komunalijama na području Opštine  i ako ima, zašto nisu naplaćene.

 

Skupština opštine Tivat na današnjoj sjednici uz 21 glas usvojila je Odluku o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Tivat.

Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada podrazumijeva sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema vrsti i svojstvima, odnosno odvojeno sakupljaju pojedine frakcije komunalnog otpada, kazala je ispred Predlagača Sekretarijata za saobraćaj i komunalne poslove, sekretarka Gorica Nikšić.

Razlog za donošenje ove odluke je doprinos za  uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom za teritoriju opštine Tivta, njegovo konstatno unapređivanje u interesu zaštite životne sredine, iskorišćavanja resusrsa i kontrolu stvaranja otpada. Lokalnim planom upravljanja komunalnim i neopasnim građevnskim otpadom za opštinu Tivat za period 2017-2020g. predviđeno je da se vrši primarna selekcija komunalnog otpada, odnosno odvojeno sakupljanje otpada sistemom suve i mokre frakcije, kao najefikasniji način odvojenog sakupljanja otpada na mjestu nastanka.

Odluka sadrži obaveze sakupljača, kao i obaveze korisnika usluga, a definiše zabrane, nadzor i kaznene odredbe, a sve u cilju smanjenja otpada koji se odvozi i trajno zbrinjava na odlagalištu a povećanja udjela korisnog otpada koji se može reciklirati.

Ivan Starčević ispred Matice Boke kazao je da oni imaju pozitivan stav o ovoj Odluci, ali da ima bojazni iz kojih će se sredstava to finansirati:

“Pohvaljujemo napore i smatram da će ovo da dovede do jedne dobre ekološke aktivnosti, ali ova odluka predstavlja ulaganja u komunalnu infrastrukturu da bi se mogla vršiti separacija otpada. Odluka je baš dobra, ali smo skeptični da će da zaživi u punom kapacitetu, nadam se da ćete napraviti napore da se nadju finansije za ovako nešto”.

Sekretarka Gorica Nikšić je istakla da će dio finansija biti obezbijedjen budžetom Opštine, a dio će se povući iz projekata. Ona je naglasila da veći dio ove Odluke već funkcioniše na teritoriji naše opštine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.

 

Predlog Odluke o auto-taxi prevozu usvojen je sa 18 glasova za, jednim protiv i jednim uzdržanim.

Gorica Nikšić, sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj je podsjetila da se Nacrt ove odluke našao na dnevnom redu Skupštine, da je vođena javna rasprava, da su održana dva sastanka sa taksistima i da je odgovoreno na sve pismene primjedbe dostavljene Sekretarijatu

“Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju dato je ovlašćenje Opštini da propiše bliže uslove, organizaciju, optimalan broj auto-taksi vozila, minimalan broj auto-taksi vozila prilagođenih licima sa invaliditetom, minimalne i maksimalne cijene u okviru taksi tarife i način obavljanja auto-taksi prevoza. Optimalan broj taxi vozila na području opštine je 70, utvrđeno je Elaboratom” – rekla je Nikšić i najavila novine u Odluci:

„Uvodi se nova oznaka na registarskim tablicama „ TV-TX“ sa brojem i vozila u auto-taksi prevozu prilagođena licima sa invaliditetom. Odlukom je propisano da je taksi prevoznik, koji obavlja auto-taksi prevoz sa 10 i više vozila, dužan od ukupnog broja vozila kojim obavlja prevoz, najmanje jedno vozilo prilagodi licima sa invaliditetom. Novina je i to da vozač auto-taksi prevoza mora da polaže ispit o poznavanju grada“ – kazala je Gorica Nikšić.

Dejan Risančić iz Demokratske srpske stranke žestoko je kritikovao Odluku, istakavši da ona tivatskim taksistima oduzima pravo na rad a daje je tajkunima iz drugih gradova. On je ocijenio da nova Odluka nije donijela naročite izmjene, te da je lokalna uprava kriva za veliki broj taksista uTivtu:
„Vi ste direktni krivac, a sada želite da smanjite broj taksista. Čudi me da oni ne organizuju veće proteste. Izjednačili ste prava svih taksista, što je diskriminacija stanovnika Tivta koji imaju pravo na rad. To je kršenje njihovih ljudskih prava. Protiv sam ove Odluke čije će odredbe malo ko moći da ispuni.“ – rekao je Risančić u prvom izlaganju. Kako se niko drugi nije javio za riječ Risančić, je u drugom izlaganju ponovio da očekuje proteste taksista.

„Zna se ko je bacio šapu na Tivat. Ja o tome pričam a niko mi ne odgovara. Pitam, koliko je licenci u posljednje tri godine izdao Sekretarijat za saobraćaj i konstatujem da je poznavanje grada, kao uslov za licencu taksistima, nepotrebno, jer taksi vozila imaju sistem za navigaciju“ – zaključio je Risančić.

Sekretarka Gorica Nikšić je odgovorila da njen Sekretarijat ne izdaje licence, ali da će odborniku Risančiću dostaviti odgovor nadležnog Sekretarijata na postavljeno pitanje.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede usvojena je bez rasprave sa 18 glasova za i jednim uzdržanim glasom.Podsticaji ove mjere obuhvataće učešće u troškovima nabavke opreme, mašina i uređaja za kompostiranje organskog otpada nakon prerade u cilju proizvodnje đubriva i komposta“, a korisnici su registrovana poljoprivredna gazdinstva –navedeno je u Odluci.

 

Odbornici SO Tivat su sa 20 glasova za usvojili Lokalni akcioni plan za biodiverzitet 2018 – 2023.

U Ime predlagača, Sekretarka sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Tanja Jelić je u uvodnom izlaganju istakla da ovaj dokument predstavlja obavezu propisanu Zakonom o zaštiti prirode i svojevrstan je kontinuitet već postojećeg LAP a koji je istekao. Na dokumentu je radio multidisciplinarni tim u sasatavu dr Ana Pešić ispred Instituta za biologiju mora, mr. Milena Bataković ispred Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Nevenka Saveljić profesorica razredne nastave i predstavnica NVU „Djeca Tivta“, Radmila Kilibarda dipl. Ing. Poljoprivrede ispred Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo i Biljana Krivokapić dip. Ing. Tehnologije, Igor Mamula ing. Poljoprivrede i Tatjana Jelić ispred Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost.

Radi nastavka kontinuiteta dokument se bavi istim oblastima kao i prethodni kazala je Jelić a to su Morski ekosistem, priobalni eko sistem, šumski, urbano zelenilo, zaštićena prirodna dobra i edukacija. Prema njenim riječima, dokument planira 60 aktivnosti za čiju je realizaciju potreban okviran budžet od nešto više od 240 hiljada eura na petogodišnjem nivou. Jelić je napomenula i to da je budžet vrlo okviran i podložan  fluktuacijama tržišta a izvještaj sa javne rasprave uredno obrađen i nalazi se u sastavu skupštinskog materijala. Za saradnju u javnoj raspravi i izradi izvještaja zahvalila je Savjetima za zaštitu i razvoj lokalne samouprave i za zaštitu životne sredine. Javljajući se za riječ, predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne Samouprave Radoš Gospić je istakao važnost tačke o kojoj je riječ i zahvalio Tatjani Jelić i timu što su prijedloge i sugestije koje je Savijet dao prihvatili.

Odbornici su sa 17 glasova za i 2 suzdržana dali  saglasnost na cjenovnik usluga doo Parking servis Tivat, kao i cjenovnik usluga za doo Autobuska stanica Tivat koja je usvojena bez raspreve.

Obrazložnje na cjenovnik doo „Parking serivis Tivat“ dao je direktor Slaviša Ognjanović navodeći da je na osnovu sugestija osnivača Opštine Tivat dat predlog o izmjeni i dopuni cjenovnika.
„U dijelu gdje su opšta i posebna parkirališta dodaje se da je kratkotrajno zadržavanje  u crvenoj zoni ograničeno na dva sata. Na parkarilištima je dato i slobodno parkiranje do 15 minuta od momenta zaustavljanja vozila. Stanari i stanovnici povlašćenu kartu mogu koristiti i u crvenoj i u žutoj zoni ravnopravno i neograničeno. Društvo je pripremilo i uputstvo o načinu koriščenja usluga i naplati parkiranja, kao i potrebnoj dokumentaciji koju treba dostaviti uz zahtjev“, objasnio ej Ognjanović.

Odbornik Budimir Cupara (Grupa birača Arsenal za Tivat)  je tražio objašnjenje koja su to opšta, a koja posebna parkirališta s obzirom da građani van centralne zone imaju pravo da kupe kartu za opšta parkirališta i na kojim parkiralištima imaju pravo da se parkiraju. Cupara je kazao da bi trebalo sa dva sata zadržavanja u crvenoj zoni smanjiti na jedan jer je uobičajena praksa da u crvenim zonama bude parkiranje na jedan sat zbog brže izmjene vozila i što manjeg zadržavanja. I namjenski gledano crvena zona je namjenjena za brze korisnike.

Cupara je iznio mišljenje grupe građana koji žive u zonama gdje je predviđeno da mogu korstiti povlašćene karte od 5 eura i koji su stanovnici zgrada. Oni se, kako je naveo Cupara, protive tome da bude izjednačena cijena u žutoj i crvenoj zoni jer će na taj način opet biti dovedeni u nepovoljan položaj, jer će svi tražiti parking u žutim zonama i stanje sa parkiranjem će biti kao i do sad. Cijena će biti u ljetnjem periodu čak 30 centi i oni smatraju da će imati problema da iskoriste svoje pravo i parkiraju se u blizini zgrade u kojoj stanuju. Cupara je istakao da će, ukoliko se odluka usvoji, pokrenuti inicijativu i blokirali parkiranje u gradu, kao što su učinili i prije desetak godina.

Cupara je u cilju lakšeg rješenja tog problema predložio da se parking u Arsenalskoj ulici u zimskom periodu ne naplaćuje i da se na taj način rasterete žute zone i tako stvore uslove da veći broj građana bude zadovoljan uslovima korišćenja.

Iva Marića iz SDP-a je zanimalo da li stanari koji nemaju auto imaju mogućnost kupovanja karte po cijeni od 5 eura.

Dejana Risančića -DSS je zanimalo da li će povlašćene karte imati zaposleni u opštini i javnim preduzećima. Ako je tako odmah povucite odlukujer ste vi zaposleni opštini i preduzećima glavni krivci za saobraćajni haos u gradu“. rekao je Risančić
On je pitao da li će u Parking servisu preduzeti nešto na uređenju parkiranja od Seljanova do Marića jer je već kolaps na ulicama. Risančić je naveo da ima pritužbi na parkingu kod vrtića jer nije ispoštovano radno vrijeme vrtića, odnosno dolazak i odvođenje djece iz JPU Bambi, azanimalo ga je da li će specijalno vozilo pauk biti u funkciji tokom ljeta.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel je sugerisao direktoru Parking servisa da prihvati predlog odbornika Cupare o korišćenju povlašćene karte jer je mišljenja da je sugestija na mjestu i da to bude predlog Parking servisa jer se za amandmane zakasnilo.

Odgovarajući na pitanja odbornika Ognjanović je pojasnio da su opšta parkirališta ona koja se nalaze između stambenih blokova i ulica, a posebna parkirališta koja imaju rampu i kontrolisani ulaz sa naplatom parkinga. On je istakao  da su raspoloženi da razgovaraju o svim sugestijama i predlozima jer će se sigurno cjenovnik poboljšavati i mijenjati u narednom periodu i naveo da u odluci stoji „povlašćeni korisnici“ ,ali da će razmotriti mogućnost da se promjeni u korisnici povlašćene karte što je sugerisao odbornik Cupara.
Direktor Parking servisa je odgovarajući odborniku Mariću rekao da ako nema auto vlasnik stana ne može koristiti parking po povlašćenoj cijeni od 5 eura. To je jasno precizirano odlukom. On je naveo da će ulično i parkiranje na opštim parkiralištima biti besplatno nedeljom i svim praznicima.

Mjesečne karte u zimskom periodu za ostale građane biće 15 eura, a ljeti 20 eura, ali da se na posebnim parkiralištima tarifira po započetom satu i zato se ne može prihvatiti predlog za otvaranje parkinga u Arsenalskoj ulici za građane sa mjesečnim pretplatnim kartama.

On je naveo da postoji inicijativa za uvođenje pauka i da su u toku pregovori. Što se tiče nepravilnog parkiranja Parking servis radi po nalogu komunalne policije, a da će po tri povlašćene karte imati u preduzećima i ustanovama. Što se vrtića tiče vrijeme besplatnog parkiranja su dogovorili sa zaposlenim i da se osim navdenih termina može koristiti u svako drugom periodu do 16 sati do kad ta ustanova radi.

 

Na današnjoj sjednici bez interesovanja za raspravu, sa 16 glasova za i dva uzdržana, usvojen je Izvještaj o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi opštine Tivat za 2017 godinu

Bez rasprave i sa 17 glasova za odbornici su dali saglasnost na izbor Srećka Tripovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavvanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat i Radoja Vučevića za člana borda direktora ovog preduzeća. U ime odbora za izbor i imenovanja Mile Ćosović je rekao da je ovo skupštinsko tijelo jednoglasno podržalo ove predloge, a predsjednik SO Ivan Novosel je čestitao Tripoviću i Vučeviću na izboru i poželio im uspješan rad.

 

Na zasjedanju tivatskog Parlamenta je sa 16 glasova usvojen Predlog odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora „Brend New Tivat“ DOO. Radi se o poslovnom prostoru u prizemlju objekta 1 na kat.parceli 3378 KO Tivat , površine 36m , označen kao PD 3, vlasništvo Opštine po osnovu upisa u LN 2450. Poslovni prostor se daje na korišćenje bez naknade, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja roka.

Pravni osnov za donošenje ove odluke nalazi se u odredbi Zakona o državnoj imovini koja propisuju da nepokretnim i pokretnim stvarima i drugim dobrima  u državnoj imovini, na kojima svojinska ovlašćenja vrši opština, raspolaže nadležni organ opštine u skladu sa zakonom i statutom. Takodje i u odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi koje propisuju da Opština, u okviru svojih nadležnosti, upravlja,raspolaže i štiti svoju imovinu i vrši pojedina svojinska ovlašćenja na državnoj imovini u skladu sa zakonom te da nepokretnom imovinom raspolaže Skupština osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom ,utvrđenim zakonom kojim se uređuje državna imovina. Statutom opštine određeno je da Skupština ,u okviru svojih nadležnosti donosi,između ostalih akata i odluke.

 

Skupština opštine Tivat, na današnjoj sjednici uz 16 glasova za usvojila je Odluku o pristupanju kupovini zemljišta. Zemljište se kupuje radi stvaranja uslova za postavljanje kanalizacionog cjevovoda i izgradnj epumpne stanice (PS 10) kao dijela sekundarne mreže kanalizaciono gsistema Krašići predviđene DSL-om „Sektor 29“. Predmetna parcela predstavlja dio planirane saobraćajnice.

Skupštinsko zasjedanje završeno je odborničkim pitanjima

Nezadovoljna odgovorima na pitanja od prethdone sjednice održane u martu, odborniac SDP- a, Bernarda Moškov je u okviru Odborničkih pitanja postavila dopunska pitanja upućena predsjednica Opštini i Direkciji za investicije.

Prvo pitanje glasi: „Da li je ispoštovan dogovor sa Morskim dobrom od 17. aprila, koji se odnosi na prihranjivanje plaže Pijavica u Lepetenima“?

Odbornica Moškov je kazala da je tražila odgovor na pitanje sa sjednice od marta mjeseca na koji je, kako je navela, dobila odgovor sa kojim nije zadovoljna. Tada je pitala „Da li su preduzete neke mjere i koje radi saniranja i prihranjivanja pijeskom plaže Pijaviac u MZ Lepetane“?

Objašnajvajući  svoje pitanje Moškov je kazala da je od predsjednice Matijević dobila odgovor u kom stoji da je sa Morskim dobrom dogovoreno da oni preuzmu taj posao. Međutim, na plaži Pijavica u Lepetanima ni do danas nije nasut pijesak u što se sam uvjerila, istakla je Moškov navodeći da je poslala i fotografiju kao potvrdu.

Drugo dopunsko pitanje upućeno predsjednici Opštine glasi: Koliko su Opština i TO Tivat potrošile sredstava za organizaciju novogodišnjeg programa, precizno  po stavkama, honorari i smještaj izvođača i njihovi troškovi, kao i troškovi bine, LED ekrana i druge opreme, troškovi vatrometa, obezbjeđenja, Hitne medicinske službe, MUP-a i troškovi makertinga.

Nezadovoljna odgovorom koji je dobila, a koji kako je kazala nije stiglo od predsejdnice je poražavajući jer stoji da su prihodi za Novu godinu od 24. 12. prošle do 7.1. ove gdoine iznose 1 300, 65 eura ostvarenih po osnovu boravišne takse u privatnom smještaju, od kojih 20 posto pripada NTO, a u hotelskom smejštaju za cijeli decembar prošle i januar ove godine bilo 5 265, 50 od kojih 20 posto pripaad Nacionoj.

Objašnjavajući i to pitanje i odgovor, odbornica SDP- a je podsjetuila da ej pitanje uputila predsjednici Opštine koja u isto vrijeme vrši funkciju predsjednice Skupštine Turističke organizacije i ono je glasilo: koliko su Opština i TO Tivat ukupno utrošile sredstava po stavkama za organizaciju novogodišnjeg programa i koliki je ostvareni prihod od te manifestacije. To je pitanje koje interesuje građane, istakla je.