Uvala Veslo bez urbanističkog plana, građevinski radovi sprovode se na obali i u moru

Fotografija teških građevinskih radova u Uvali Veslo na Luštici, u pojasu do samog mora, posljednjih dana je uznemirila bokeljsku javnost. U odgovorima na novinarska pitanja dostavljena Opštini Herceg Novi razvidno je da u lokalnoj upravu ne znaju ko ovdje i što gradi, ali je navedeno da za predmetnu lokaciju ne postoji pripadajuća planska dokumentacija, iz čega se da zaključiti da se navedeni radovi sprovode nelegalno.

“Izrada Lokalne studije lokacije (LSL) Uvala Veslo pokrenuta donošenjem Odluke o izradi plana 2014. godine na zahtjev zaintersovanih korisnika prostora. Uporedo sa Odlukom o izradi plana, donijeta je i Odluka o izradi studije procjene uticaja na životnu sredinu. Sprovedeno je anketiranje zainteresovanih korisnika prostora u trajanju od 15 dana (od 24. marta do 07. aprila 2014. godine),” navode iz Opštine Herceg Novi.

Dodaju da je Uprava za javne nabavke sprovela je postupak javne nabavke šoping metodom za potrebe odabira obrađivača plana i izvještaja (obrađivač plana je doo „MA Consulting“ iz Podgorice, i obrađivač izvještaja doo „Verdeprojekt“ iz Podgorice). Pribavljeni su podaci, predlozi, mišljenja za potrebe izrade plana i dostavljeni su obrađivačima.

Izrada plana je 2016. godine zastala, jer je Prostorni plan opštine Herceg Novi stavljen van snage. Donošenjem novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata oktobra 2017. godine nastavljena je procedura izrade plana.

Prema mišljenju MORT-a, Nacrt plana je bilo neophodno korigovati. U međuvremenu je izrađena Studija kulturnih dobara za zahvat LSL Uvale Veslo. Na kraju, po sili zakona, shodno čl. 217 novog Zakona – 31.12.2018, obustavljena je izrada ovog planskog dokumenta – objašnjavaju iz Sekretarijata.

Dakle, plan za urbanizaciju Uvale Veslo ne postoji.

Službenici Komunalne policije i inspekcjskog nadzora Opštine Herceg Novi bili su na licu mjesta 18. marta i na katastarskoj parceli 3426 KO Radovanići ustanovili “da je riječ o građevinskim radovima, odnosno gradnji mandraća”.

“Radovi se izvode u blizini prirodne kamene plaže tako što je uklanjanjem i nasipanjem veće količine kamena formiran pravougani oblik pristaništa, dimenzija 20×30 metara. Na terenu je konstatovano da su izvedeni i radovi na betoniranju pristaništa sa tri strane. Ulaz u pristanište je blokiran velikom količinom nasutog kamena, radi izvođenja radova. Zapisnik sa terena i foto dokumentaciju, Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora proslijedila je Ministarstvu održivog razvoja i turizma, odnosno nadležnim inspekcijama na dalje postupanje,” navode iz Opštine Herceg Novi.

Po navodima Radija Jadran, mještani tvde da nema divlje gradnje, već ulaganja u infrastrukturu. Po njiohovim riječima, bager vidljiv na fotografiji angažovan je kako bi se uklonio slomljeni stub od struje.

„Uveličajte te slike slobodno i vidjećete ispred bagera slomljene stubove od struje. Ne znamo ko je te slike pravio, ali su sigurno zlonamjerno napravljene. Mi smo „povukli“ bager sa terena, jer su juče bile neke inspekcije i dok ne utvrde o čemu je riječ bićemo bez struje“, rekli su mještani.

„Tu se trenutno ništa ne radi, ali smo bager doveli da nam se osposobi rasvjeta. Morsko dobro je upoznato sa tim i neko je bez potrebe htio da digne frku i zaista ne znamo zašto. Nikakvih dodatnih radova tu sada nema“, kategorični su oni.

Zapisnik sa terena i foto dokumentaciju, sačinjene na licu mjesta, Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora Opštine Herceg Novi proslijedila je Ministarstvu održivog razvoja i turizma, odnosno nadležnim inspekcijama na dalje postupanje.