Veoma slabo posjećena Centralna javna rasprava

Nacrt Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2018. – 2022. nije izazvao interesovanje tivatske javnosti, te je današnja Centralna javna rasprava o ovom razvojnom dokumentu danas bila izuzetno slabo posjećena .
Nacrt ovog plana će se, nakon prihvatanja nekih sugestija i primjedbi, doraditi i dati na usvajanje Skupštini Opštine Tivat i biće drugi po redu Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u našoj Opštini a urađen je u skladu sa međunarodnim i nacionalnim dokumentima i zakonima koji tretiraju problematiku rodne ravnopravnosti.
Lokalni plan sadrži strateške i razvojne ciljeve i mjere čija je realizacija moguća u periodu od četiri godine za koji se donosi, kao i odredjenje nosioce aktivnosti i indikatore u ostvarivanju ciljeva za postizanje rodne ravnopravnosti, objasnila je Ivona Vukajlović, samostalna savjetnica u Sekretarijatu za mlade, sport i socijalna pitanja, za ljudska i manjinska prava i koordinatorka radne grupe za izradu Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2018. -2022. Ona je istakla prioritetne ciljeve ovog dokumenta:

To su unaprijeđenje rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena; rodno osjetljivo vaspitanje i obrazovanje sa ciljem razvijanja svijesti o važnosti obrazovanja u postizanju rodne ravnopravnosti; rodna ravnopravnost u ekonomiji- poboljšanje ekonomskog statusa žena i ravnopravan pristup žena i muškaraca ekonomskim resursima; rodno zasnovano nasilje sa ciljem eliminisanja svih oblika nasilja nad ženama i nasilja u porodici ; rodno osjetljiva zdravstvena zaštita; mediji i kultura sa ciljem uvođenja politike rodne ravnopravnosti i suzbijanjem rodnih stereotipa ; ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu sa ciljem postizanja ravnopravnog učešća žena i institucionalni mehanizmi za primjenu politika rodne ravnopravnosti.“

Predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Radoš Gospić, je objasnio da će Savjet podržati usvajanje Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2018 -2022, ali je imao i par primjedbi:

Kad pogledamo strukturu zaposlenih po rodnoj zastupljenosti u Tivtu, parametri su dosta dobri ali nedostaju podaci o zaposlenima u lokalnoj upravi i samoupravi. Osim toga, treba dati i podatke o nasilju nad muškarcima, jer i ono postoji. Takodje vidimo da je mali broj žena RE populacije zaposleno , što više govori o ovdašnjem mentalitetu i što je dublji problem. U dokumentu takodje nedostaje i zaglavlje o tome na osnovu kog zakona , odluke i normativnog akta SO Tivta donosi ovaj plan.“

Ivona Vukajlović je ponovila da se današnja Centralna javna rasprava tiče samo Nacrta Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2018. – 2022.,  koji će se doraditi uz popunjavanje tabela podacima koje su čekali da dobiju od odredjenih relevantnih institucija i da će konačni dokument biti u preciznijoj i zadovoljavajućoj formi.