Za funkciju predsjednika opštine do izbora novog predložen Siniša Kusovac

Tivatskim odbornicima danas su podijeljeni materijali za 21. sjednicu SO koja će se održati u srijedu 11.jula sa početkom u 9 časova.

Dnevnim redom je predviđeno da se nakon odluke o prestanku mandata Snežani Matijević, potpredsjednik opštine Siniša Kusovac ovlasti da vodi opštinu narednih 30 dana do izbora novog predsjednika. Istovremeno dvojici potpredsjednika iz redova SD i HGI, Dejanu Maslovaru i Iliji Janoviću konstatuje se prestanak mandata, koji po Zakonu o lokalnoj samoupravi traje koliko i mandat predsjednika opštine.

„Članom 66 Zakona o lokalanoj samoupravi je konstatovano kad predsjedniku opštine prestane mandat, funkciju predsjednika do izbora novog predsjednika opštine vrši potpredsjednik opštine koga odredi Skupština, te nadalje u stavu 2 istog člana se navodi da će se izbor predsjednika opštine izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata.

Članom 64 Statuta je definisano da u slučaju prestanka mandata predsjedniku opštine funkciju predsjednika do izbora novog vrši potpredsjednik opštine.

Kako je predsjednica opštine obavjestila predsjednika Skupštine o podnošenju ostavke na mjesto predsjednika opštine, dostavljen je predlog ispred odborničkog kluba DPS-a,  da se ovlasti potpredsjednik opštine Siniša Kusovac da vrši funkciju predsjednika opštine do izbora novog, a sve shodno naprijed navedenim odredbama“, ističe se u obrazloženju odluke koju potpisuje predsjednik SO Ivan Novosel.

Na dnevnom redu 21. sjednice je 13 tačaka a pored navedenih odbornici će raspravljati i novom Statutu opštine Tivat, planu i programu rada JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim planom za 2018. godinu, izvještaju o radu JU „Centar za kulturu“ Tvat za 2017 godinu, izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Komunalno“ Tivat za 2017 godinu, izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2017 godinu, izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Parking servis“ Tivat za 2017 godinu, izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Autobuska stanica“ Tivat za 2017. godinu i izvještaju o radu za 2017 godinu DOO „Vodacom“ Tivat. 13.tačka dnevnog reda su Odbornička pitanja i odgovori.