Zakup obale Lepetani-Kamenari: Minimalna cijena 230 hiljada eura godišnje

Ugovor o dugoročnom korišćenju obale u zahvatu pristaništa za trajekte u Kamenarima i Lepetanima, koje je JP Morsko dobro potpisalo 2004. godine sa AD Pomorski saobraćaj, ističe danas.

Saglasnost na zaključak UO JP Morsko dobro za utvrđivanje visine godišnje naknade za korišćenje pristaništa u Kamenarima i Lepetanima radi trajektnog prevoza i ocjenu faktora koji utiču na početnu cijenu, Vlada je dala na posljednjoj sjednici.
Sa obavezom izgradnje novog pristaništa u Kamenarima, Morsko dobro je dobilo saglasnost i da objavi javni poziv za zakup morskog dobra u Lepetanima i Kamenarima.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa za korišćenje morskog dobra sastoji se iz fiksnog dijela u iznosu od 230 hiljada eura i varijabilnog koji iznosi dva odsto od ukupnog prihoda od prodatih karata za prevoz trajektom.
Zakupac je dužan da svakog mjeseca uz uplatu varijabilnog dijela naknade dostavi izvještaj o prihodu po osnovu prodatih karata za protekli mjesec.

Zakup i korišćenje dijelova morskog dobra u opštini Tivat odnosi se na izgrađenu operativnu obalu sa trajektnim pristaništima i pristupnim saobraćajnicama u Lepetanima u dužini od 120 m, površine 4.011 m². Sa hercegnovske strane poziv se odnosi na izgrađenu operativnu obalu sa trajektnim pristaništima i pristupnim saobraćajnicama u Kamenarima, u dužini od 245 m, površine 3.959 m².

Obalu sa infrastrukturnom Morsko dobro daje u zakup radi obavljanja djelatnosti trajektnog prevoza na relaciji Lepetani – Kamenari, uz obavezu redovnog održavanja obale u skladu sa propisima. Daje se u zakup na maksimalno 15 godina (5+10 godina ), ukoliko korisnik u periodu od 3+2 godine realizuje investicioni program.

Rok sanacije postojeće obalne infrastrukture, uključujući rampe za zaštitu zidova na pristaništima, je najviše tri godine od dana zaključenja ugovora, kao i da nakon toga u roku od dvije godine zakupac/korinisk izgradi novo pristanište u Kamenarima.

Plansko rješenje lokacije određeno je Prostornim planom posebne namjene za obalno područje, kojim se zadržavaju postojeća trajektna pristaništa u Lepetanima i Kamenarima, do konačne realizacije prelaza preko Boke, nakon čega će se ispitati njihova potreba zadržavanja sa aspekta ekonomičnosti.

Ugovorom Morskog dobra i Pomorskog saobraćaja, koji ističe posljednjeg dana ove godoine, pored ostalog, definisano je da je korisnik dužan da za korišćenje morskog dobra plaća mjesečnu naknadu u iznosu od četiri odsto od ukupnog mjesečnog prihoda od prodatih karata za prevoz trajektom.

Po tom osnovu Morsko dobro je od 2004. godine prihodovalo oko 2 i po miliona eura, dok je saglasno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave 50 odsto prihoda pripalo opštini Herceg Novi, oko pola miliona eura.
“Pomorski saobraćaj” je do 2004. godine bio u većinskom vlasništvu države, odnosno Fonda PIO, a onda je prodat na berzi.
Radio Jadran